Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Aydınlatma Metni

GOYAHUB Ofis Çözümleri Danışmanlık Gıda Ticaret A.Ş (“Bundan sonra GOYAHUB olarak anılacaktır.”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamında; hangi amaçla kişisel verilerin işleneceği ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler, kişisel veriler ve kişisel verilerin sahiplerine ilişkin kategorizasyon,  kişisel verilerin muhafaza edilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili olarak bilgilendirmekteyiz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER VE İŞLENME AMAÇLARI

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde GOYAHUB’ın aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

Toplanan sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz;

 • GOYAHUB tarafından verilecek hizmetlerin sunulabilmesi, veri sahibi ve 3.kişilerle olan Sözleşmelerin uygulanabilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Dijital bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Ziyaretçi ve müşteri takibi yapmak ve süreci yönetmek,
 • Segmentasyon/profilleme ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarını yürütmek,
 • Müşteri memnuniyeti sürecinin yönetilmesi kapsamında şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerileri almak, sorun-hata bildirimlerini almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplere yönelik bilgilendirme yapmak,
 • Finans operasyonları, iletişim sistemleri, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,
 • Savunma hakkının kullanabilmesi veya usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi,
 • Sekreterlik faaliyetlerinin takibi kapsamında ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve bu kapsamda yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılacak reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, web sitesi trafik ölçümleme, istatistiki analizler, online satış ile ilgili üyeliği yönetmek, siparişleri almak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

GOYAHUB tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler;

 • GOYAHUB‘ın ürün ve hizmetlerinden yararlanan müşteriler, GOYAHUB’ın ürün ve hizmetleri ile ilgilenebilecek potansiyel müşteriler,
 • GOYAHUB’ın ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerle herhangi bir yolla GOYAHUB aracılığıyla irtibata geçen müşterilerin çalıştığı üçüncü kişiler,
 • Goyahub.com Web sitesini ziyaret etmiş/üye olmuş ve GOYAHUB’ın bulunduğu yere(ortak alanlar da dahil olmak üzere) herhangi bir şekilde girmiş gerçek kişiler,
 • GOYAHUB’ın herhangi bir şekilde iş ilişkisi içerisinde olduğu, hizmet aldığı, tedarikçisi, işbirliği yaptığı tüzel kişilerin yetkilileri, çalışanları,
 • GOYAHUB Yönetim Kurulu üyeleri ve hissedarları,
 • GOYAHUB’ın hukuki yükümlülükleri veya şirket prosedürleri gereği kişisel verisini işlediği gerçek kişilerle sınırlıdır.

GOYAHUB yukarıda kategorize edilen veri sahiplerine ilişkin;

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb. dokümanlarında yer alan kişisel bilgiler,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan e-posta, telefon numarası, adres bilgilerini içeren iletişim bilgileri,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan ticari faaliyetler kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen fatura, banka bilgileri vergi kimliği bilgileri vb. müşteri bilgileri,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak GOYAHUB’a girişlerde elde edilen kayıtlar, belgeler, kamera görüntüleri, parmak izi gibi Tesis Güvenlik Bilgisi,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen hukuki işlem bilgileri,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak elde edilen IP adresi, Mac adresi, Log kayıtları vb. Bilgi Teknolojisi Bilgileri,
 • Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan finansal sonucu gösteren belgelerle sınırlı olmak üzere banka hesap numarası, IBAN numarası, malvarlığı bilgisi vb. Finansal Bilgiler işlenecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veriler; GOYAHUB Alan Tahsis ve Ofis Hizmetleri Sözleşmesi ve ekleri, diğer sözleşmeler ve ekleri, müşteri formları, internet sitesi üyelik formları –iletişim formları, e-bülten kayıt formları, çağrı merkezi, güvenlik kameraları, güvenlik sistemleri, giriş-çıkış parmak izi kayıtlarını tutan cihazlar,  gibi kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü, dijital ya da elektronik ortamda toplanabilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Veri sahipleri; kişisel bilgilerinin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. GOYAHUB tarafından işlenen kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak olup, KVKK N.7/f.1.e göre İşlenme amacı ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde; Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

GOYAHUB, KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için uygun güvenlik düzenini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli özeni göstermekte, bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlayarak bu konularda gerekli denetimleri yapmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında bulunan; grup şirketlerine, Franchise Alanlara, iş ilişkisi kapsamında şirket adına hareket eden alt yüklenici ve hizmet sağlayıcısı konumundaki iş ortaklarına, şirket hissedarlarına, tedarikçi firmalara, finans kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, güvenlik firmalarına, kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenliği gibi alanlarda hizmet alınan üçüncü kişilere, ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet alınan, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, , müşterilere gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara insan kaynakları firmaları ve bunların tüm şubeleri, ofisleri ile veri işlemeye izin verilen şartlarda aktarılabilecek; Kanun’da belirtilen şekilde işlenebilecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere GOYAHUB, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak KVKK m.11 kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları kullanabilir.

 

GOYAHUB veri sorumlusu sıfatıyla, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri [email protected] bildirebilirsiniz.

 

 1. KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU YAPABİLECEĞİNİZ VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu       :

İletişim Bilgileri        : Şehit Nevres Bulvarı, No: 10, Kat: 1, Montrö, İzmir

                                      0232 446 7399, [email protected]

   Yetkilisi                    : ……………  

 

Bu formda hüküm bulunmayan hallerde, Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz. Başvuruda; ad, soyad ve imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

AÇIK RIZA ONAY METNİ

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tam olarak aydınlatıldığımı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak GOYAHUB tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanı ve veri kayıt sistemlerinde tutulmasına ve yurt içindeki veya yurt dışında yukarıda sayılan 3.kişilerle paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına açık rızamı beyan ederim.

AD-SOYAD-İMZA

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, elektronik  iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak “ticari elektronik iletişimi” durdurabileceğimi ya da [email protected] ye talebimi, iletişim bilgilerimi, gönderilen ticari iletiye ilişkin iletinin gönderildiği verileri belirterek ticari ileti gönderilmesini reddedebileceğim hakkında bilgilendirilerek; tarafıma ait olan iletişim adreslerine, GOYAHUB tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları arasından aşağıda tercih ettiğim iletişim kanallarıyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına ve işlenmesine, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.

AD-SOYAD-İMZA

You can reach us via WhatsApp. WhatsApp
Size daha iyi hizmet verebilmemiz için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Giriş yaptığınız andan itibaren çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.